USŁUGI | SERVICES

for English version scroll down

FUTUREDU zajmuje się projektowaniem i realizacją nowatorskich działań i narzędzi edukacyjnych z przeznaczeniem dla indywidualnego odbiorcy (uczniów, studentów, osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli) lub podmiotów zainteresowanych szerszym wykorzystaniem edukacji do realizacji własnych misji i zadań, tak przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Drugim ważnym obszarem naszej działalności jest marketing edukacyjny - uważamy bowiem, że każda działalność edukacyjna potrzebuje dziś odpowiedniego wsparcia promocyjnego - edukacja bowiem "rywalizuje" dziś z wieloma innymi aktywnościami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi.  

Rozpoczęliśmy działalność w listopadzie 2007 roku. Nazwa firmy to połączenie "future" i "education" - przyszłość i edukacja:
Przyszłość to edukacja. Edukacja to przyszłość.
Tworzymy narzędzia i projekty dziś, ale z myślą o przyszłości, wychodząc z założenia, że w szybko zmieniającym się świecie edukacja będzie odgrywała kluczową rolę. Potrafimy projektować i wdrażać programy wspierające uczenie się oraz nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT / TIK). Uważamy, że poziom świadomości edukacyjnej (nie tylko w Polsce) jest stosunkowo niski i wiele problemów, z którymi nie potrafi sobie poradzić nasze społeczeństwo, wynika tak z niedostatecznej wiedzy, jak (co ważniejsze) z braku odpowiednich umiejętności społecznych i cyfrowych potrzebnych w rzeczywistości XXI wieku. Doradzamy także naszym klientom, w jaki sposób realizować w tej nowej rzeczywistości skutecznie działania edukacyjne.

FUTUREDU świadczy między innymi następujące usługi:

 • projektowanie i realizacja prostych i złożonych programów edukacyjnych;
 • projektowanie i realizacja wykonawcza aplikacji i narzędzi edukacyjnych;
 • projektowanie i realizacja wykonawcza kursów e-learning, w tym tworzenie treści edukacyjnych;
 • działalność z zakresu marketingu i public relations w obszarze edukacji, w tym marketing internetowy;
 • działalność wydawnicza w zakresie tworzenia, przygotowania i składu publikacji o charakterze edukacyjnym;
 • tworzenie i prowadzenie serwisów o charakterze edukacyjnym;
 • organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów edukacyjnych;
 • działania consultingowe w zakresie planowania i realizacji programów edukacyjnych;
 • działalność ekspercka w zakresie nowoczesnej edukacji, edukacji ekonomicznej, finansowej i konsumenckiej.

***

FUTUREDU is a company majoring in the design and implementation of innovative activities and educational tools intended for individual consumers (pupils, students, adults - especially teachers) or those interested in wider use of education to carry out their missions and tasks, as companies, public institutions and non-governmental organizations. The second major area of our business is the marketing of the education - because we believe that every educational offer today needs proper promotional support. The education is "competing" today with many other social, economic, political activities.

We started operations in November 2007. The company's name is a combination of "future" and "education" - the future and education:

The Future is the education. Education is the Future.
We create tools and projects today but for the future, starting from the assumption that in a rapidly changing world, education will play a key role in life of individual consumers, but also institutions. We are able to design and implement programs to support learning and teaching using modern information and communication technologies (ICT). We believe that the level of awareness of education is relatively low, and many problems that our society can not handle stems from insufficient knowledge, but maybe more importantly, the lack of appropriate social and digital skills needed in the 21st Century reality. We also carry out consulting services - advising our clients on how to implement effectively educational activities for their customers.


FUTUREDU provides, inter alia, the following services:


 • design and implementation of educational programs;
 • design and implementation of educational tools and applications;
 • design and implementation of e-learning courses, including the creation of educational content;
 • marketing and public relations services within the field of education, including digital marketing;
 • creation, preparation and composition of educational publications;
 • development and maintenance of educational services;
 • organization of educational training courses, conferences, workshops;
 • consulting activities in the planning and implementation of educational programs;
 • expert activity in the field of modern education and economic, financial and consumer education.