O MNIE | ABOUT ME

for English version scroll down

Nazywam się Marcin Polak i od listopada 2007 roku prowadzę działalność gospodarczą pod marką FUTUREDU, specjalizując się w projektach z obszaru edukacji oraz pogranicza edukacji i marketingu, tak w Polsce, jak i poza granicami kraju. Bardziej szczegółowo prezentuję je w zakładce PROJEKTY.


Jestem twórcą i redaktorem naczelnym Edunews.pl - portalu o nowoczesnej edukacji, który uruchomiłem w lutym 2008 r. Serwis ten jest obecnie najważniejszym w polskim internecie miejscem debaty edukacyjnej, w którym poruszane są ważne wątki dotyczące modernizacji nauczania, trendów w edukacji globalnej, konieczności podnoszenia kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli, uczniów i studentów, przede wszystkim ze względu na wyzwania rynku pracy i nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. W Edunews.pl propaguję nowoczesne podejście do nauczania, w którym jest miejsce na szerokie i świadome wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, jeśli tylko ich zastosowanie może przynieść lepsze rezultaty edukacyjne osób uczących się. W tym celu również zainicjowałem cykl konferencji praktyków edukacji i eduzmieniaczy pt. INSPIR@CJE - Jak uczynić polską szkołę jeszcze lepszą, jak również prowadzę poświęcone aspektom nowoczesnej edukacji szkolenia, spotkania, prezentacje i wykłady.

Oprócz Edunews.pl uruchomiłem i prowadzę jeszcze wiele innych serwisów oraz blogów, o bardziej zawężonej tematyce (np. www.edukacjakonsumencka.pl, www.webquesty.pl, www.epublikacje.edu.pl). Jestem też pomysłodawcą i twórcą serwisu Edustore.eu - strefy nowoczesnej edukacji, w której gromadzone są narzędzia TIK służące nauczaniu w szkołach i na uczelniach. Można w nim pobrać m. in. e-booki z serii Think! - wirtualnej biblioteki nowoczesnego nauczyciela i ucznia, których celem jest wspierać samodoskonalenie się kadry szkolnej i osób uczących się (jestem też wydawcą tej serii). Jestem współautorem niektórych z nich, np. poradników dydaktycznych: Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów i Mobilna edukacja. (R)ewolucja w uczeniu (się) - poradnik dla osób uczących się oraz dwóch raportów poświęconych zmianom w systemie edukacji: Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła? Propozycje ekspertów i Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Z okazji 10 lat portalu Edunews.pl wydałem także publikację Dobre zmiany w edukacji.

W latach 2014-2015 byłem członkiem Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Bardzo ważnym obszarem mojej działalności jest edukacja ekonomiczna, finansowa i konsumencka społeczeństwa. W latach 2002-2007 kierowałem programem edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego i byłem odpowiedzialny za strategiczne planowanie działań edukacyjnych banku, badania świadomości ekonomicznej, a także za realizację projektów ogólnopolskich i międzynarodowych. Miałem możliwość tworzenia strategii i rozwiązań komunikacyjnych oraz edukacyjnych przyczyniających się do podniesienia poziomu świadomości ekonomicznej społeczeństwa, jak również projektowania i wdrażania różnych narzędzi, które poprawiały komunikację banku z różnymi grupami docelowymi i szerokim otoczeniem. Obecnie kontynuuję działalność w tym obszarze, współpracując m. in. z OECD, Komisją Europejską, Bankiem Światowym, Narodowym Bankiem Polskim, a także firmami i instytucjami sektora publicznego w Polsce, Niemczech, Irlandii, Francji oraz Rosji.

W latach 2008-2011 byłem członkiem Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Edukacji Finansowej. Tematyką ekonomiczną, finansową i konsumencką zajmuje się również w serwisie www.economiceducator.eu. Od 2012 jestem koordynatorem krajowym i ekspertem portalu edukacyjnego Komisji Europejskiej www.ConsumerClassroom.eu, w którym jestem też bezpośrednio zaangażowany w działania na poziomie europejskim.

***

My name is Marcin Polak. Since November 2007, I run my business activity under the brand of FUTUREDU, majoring in projects in areas of education and marketing, both in Poland and abroad. Some of them are presented in the PROJECTS section.

I am the creator and editor-in-chief of the Edunews.pl - portal of modern education, which was launched in February 2008. This website is now the most important place in the Polish Internet for educational debate. Here are presented issues devoted to the modernization of teaching, trends in global education, the need to raise digital and media literacy among teachers and students, primarily due to the challenges of the labor market and the modern information society. In Edunews.pl we propagate modern approach to teaching, where there is room for extensive and deliberate use of information and communication technologies (ICT), if their use can produce better educational outcomes for learners. For this purpose also initiated a series of conferences and education practitioners named INSPIR@CJE (INSPIRATIONS), as well as I run training, meetings, presentations and lectures  dedicated to aspects of modern education.


In addition to Edunews.pl I run many other websites and blogs, with a more narrow topics. I am also the founder and creator of another website - Edustore.eu - the area of modern education, which collects ICT tools for teaching in schools and colleges. Among various tools we distribute e-books in the series named Think! - A virtual library for a modern teacher and student, which goal is to promote self-improvement of school staff and learners (I am also the publisher of this series). I am co-author of some of them, eg. educational guides on Mobile education. (R)evolution in teaching - a guide for educators and Mobile education. (R)evolution in learning (a) - a guide for learners as well as two reports on changes in the education system: What changes urgently need Polish school? Proposals of experts and How will education change soon? Challenges for the Polish schools and students.


In years 2014-2015 I was called by the Minister of Education Joanna Kluzik-Rostkowska to the Council for Strategy at the Ministry of Education.


A very important area of my activity is economic, financial and consumer education of the society. In 2002-2007 I headed the economic education program at the Polish National Bank (the central bank) and I was responsible for strategic planning of educational activities of the bank, research on economic awareness of the society, as well as projects run nationwide and internationally. I had the opportunity to create strategies and solutions for communications and education and to contribute to raising the level of awareness of the economic society. I have designed and implemented a variety of tools that improved level of education and communication of the bank with various target groups. Today, I continue activities in this area, cooperating with various institutions, like the OECD, the European Commission, the World Bank, the National Bank of Poland, as well as businesses and public sector institutions in Poland, Germany, Ireland, France and Russia. 


In the years 2008-2011 I was a member of the Financial Education Expert Group of the European Commission. Economic, financial and consumer issues are discussed at another website I run: www.economiceducator.eu. From 2012, I am a national coordinator and expert for the educational portal of the European Commission www.ConsumerClassroom.eu, being also directly involved in the action at the European level.